သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း) ဦသိန္းစိန္မွ ဧရာဝတီတိုင္းက ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၿငိမ္းစားလစာမွ ေထာက့္ပံမည္ (ဗီဒီယိုပါဝင္)”

“သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း) ဦသိန္းစိန္မွ ဧရာဝတီတိုင္းက ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အၿငိမ္းစားလစာမွ ေထာက့္ပံမည္ (ဗီဒီယိုပါဝင္)”

ဧရာဝတီတိုင္းသား သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း) ဦသိန္းစိန္မွ ၿပီးခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ..

ထူးခြၽန္ စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းက (၁ – ၁၀) ဝင္ေသာ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ယူ ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေန/ စားရိတ္မ်ားကို အၿငိမ္းစားလစာ မွေထာက့္ပံမည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း) ဦသိန္းစိန္ ဖုန္းေျပာေနတဲ့ ဗြီဒီယိုဖိုင္တစ္ခု ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

သမၼတႀကီး(ၿငိမ္း) ဦသိန္းစိန္မွ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေဆာင္မွာ အခမဲ့ထားေပးၿပီး ဘြဲ႕တစ္ခုခု ရေစခ်င္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘီအီဒီဘြဲ႕ေလး ရေစခ်င္းေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵေတြကိုလည္း သူတို႔ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆိုေလးေတြကို ေမးျမန္းေစခဲ့ပါပါတယ္

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *