ကုသိုလ္ မရ၊ အကုသိုလ္သာရသည့္ မေပးလႉေကာင္းေသာ အလႉ (၁၀) မ်ိဳး

ကုသိုလ္ မရ၊ အကုသိုလ္သာရသည့္ မေပးလႉေကာင္းေသာ အလႉ (၁၀) မ်ိဳး

အလႉဒါနျပဳျခင္းသည္ ကုသိုလ္ရရန္ျဖစ္၏။ အလႉပြဲ၌ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြားမ်ားကို သတ္၍ ေကြၽးေမြးျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲ တစ္ပိႆာ ျဖစ္ရ၏။ အလႉရွင္သည္ ပင့္သံဃာ၊ ဖိတ္ထားေသာ ပရိသတ္အတြက္ ေလာက္ေလာက္ငင ျဖစ္ေစရန္ ၾကက္က ဘယ္ႏွစ္ေကာင္၊ ဝက္က ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ သတ္၍ ေကြၽးရမည္ဟု စိတ္ကိုျဖစ္ေစ၏။

မလႉမီကပင္ မေနာကံအကုသိုလ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖန္ အလႉပြဲေရာက္ေသာအခါ သတၱဝါမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသတ္ ေစကာမူ သင့္ေတာ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သတ္ရန္ ေျပာဆိုေစခိုင္းရျပန္သည္။ ထိုအခါ ဝစီကံ အကုသိုလ္က ျဖစ္ရျပန္သည္။ တစ္ဖန္ဟင္းလ်ာမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေရွးဦးစြာ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ရ၏။ ၾကက္၊ ဝက္ ရနိုင္သည့္ေနရာသို႔ သြားရ၏။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥေဆာင္႐ြတ္ရ၏။ တန္ဖိုးကိုေပးေခ်ရ၏။ ထိုအခါ ကာယကံအကုသိုလ္ ျဖစ္ေတာ့၏။

အလႉရွင္သည္ ေကာင္းမႈျပဳမည္ဟု ႏွလုံးသြင္းကာ မေကာင္းမႈကို ျပဳဘိ၏။ ကုသိုလ္ျပဳအံ့ဟူ၍ အကုသိုလ္ကို ျပဳေန၏။ သုဂတိလမ္းေၾကာင္းကို ရွာမည္ဟုႀကံစည္လွ်က္ ဒုဂၢတိလမ္းေၾကာင္းကို ရွာမွီးေနဘိ၏။

ေပးကမ္းလႉဒါန္းမႈျပဳေသာ္လည္း ဒါနဟု မေခၚရ။ အဒါနဟုသာ ေခၚရသည့္ ေပးကမ္းမႈ(၁၀)မ်ိဳးကို မိလိႏၵပဥွာပါဠိေတာ္ (ေဝႆႏၲရပဥွာ) ၌ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပပါမည္။ ထိုမေပးလႉေကာင္းေသာ အလႉ(၁၀)မ်ိဳးမွာ

၁။ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ စေသာအရာမ်ားကို ေပးလႉျခင္း= မဇၨဒါန။

၂။ ပြဲလမ္းသဘင္ စသည္တို႔ကို ေပးလႉျခင္း= သမဇၨဒါန။

၃။ ေမထုန္မွီဝဲမႈျပဳရန္ အမ-သတၱဝါမ်ားကိုေပးလႉျခင္း= ဣတၳိဒါန။

၄။ ေမထုန္မွီဝဲေစရန္ ႏြားလားဥသဘ စသည္ကို ေပးလႉျခင္း= ဥသဘဒါန။

၅။ ကာမဂုဏ္စိတ္ကို ထႂကြပြားမ်ားေစတတ္ေသာ ပန္းခ်ီကား အ႐ုပ္ စသည္ကို ေပးလႉျခင္း= စိတၱကမၼဒါန။

၆။ တုတ္ ဓား ေသနတ္စေသာ လက္နက္မ်ားကို ေပးလႉျခင္း= သတၱဒါန။

၇။ အဆိပ္ကို ေပးလႉျခင္း= ဝိသဒါန။

၈။ လက္ထိပ္၊ သံေျခက်ဥ္း စသည္ကို ေပးလႉျခင္း= သခၤလိကဒါန။

၉။ သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ရန္ ၾကက္ ဝက္ စသသည္ကို ေပးလႉျခင္း= ကုကၠဳဋသူကရဒါန။

၁၀။ မမွန္ကန္ေသာ ခ်ိန္ခြင္-အေလး တင္းေတာင္းႀကိဳး စသည္ကိုေပးလႉျခင္း= တုလာကူဋဒါနတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအလႉ(၁၀)မ်ိဳးတို႔တြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးလႉလွ်င္ ဒါနကုသိုလ္ မျဖစ္သည့္အျပင္ အကုသိုလ္တရားျဖစ္ပြား၍ အပါယ္သို႔ ပင္ က်ေရာက္နိုင္ေၾကာင္း မိလိႏၵပဥွာပါဠိေတာ္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူထား၏။ ဝိနည္းငါးက်မ္းတြင္ တစ္က်မ္းအျဖစ္ ပါဝင္ ေသာ ပရိဝါပါဠိေတာ္၌လည္း “လူ႕ေလာကတြင္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္သာ ျဖစ္ပါလ်က္ လူမိုက္မ်ားက ကုသိုလ္ဟု ေခၚေဝၚေနၾကသည့္ အလႉတို႔မွာ ငါးမ်ိဳးရွိ၏။

ထိုငါးမ်ိဳးမွာ (၁)။ ေသရည္ ေသရက္ အလႉဟူေသာ မဇၨဒါန၊ (၂)။ သဘင္အလႉဟူေသာ သမဇၨဒါန၊ (၃)၊ မိန္းမအလႉဟူေသာ ဣတၳိဒါန၊ (၄)။ ႏြားလားဥသဘအလႉဟူေသာ ဥသဘဒါန၊ (၅)။ ကိေလသာပြားေၾကာင္း ပန္းခ်ီေဆးေရး႐ုပ္ အလႉ ဟူေသာ စိတၱကမၼဒါနတို႔ ျဖစ္၏” ဟု ေဟာ္ၾကားထား၏။

“သူတစ္ပါးတို႔ ေသာက္စားရန္ လႉေသာ ယစ္မ်ိဳးအလႉ၊ သူတစ္ပါးတို႔ ၾကည့္ရႈေပ်ာ္ပါးေစ ရန္လႉေသာ ပြဲသဘင္အလႉ၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ေမထုန္မွီဝဲရန္ လႉေသာ မိန္းမအလႉ၊ ႏြားမကို သေႏၶရေအာင္ လႉေသာ ႏြားလားဥသဘအလႉ၊ ကိေလသာ ပြားရန္ ေရးဆြဲထုလုပ္ ထားေသာ ပန္းခ်ီေဆးေရး႐ုပ္ဟူေသာ အလႉငါးမ်ိဳးတို႔မွာ တဏွာရာဂ ပြားေၾကာင္း အစစ္ ဧကန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္မျဖစ္၊ အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာ အလႉတို႔သာျဖစ္၏။” ဟု ပရိဝါအ႒ကထာ၌ မိန႔္ဆိုထား၏။

သို႔ရာတြင္ ဝိနည္းမဟာဝါပါဠိေတာ္၌ ရဟန္းေတာ္တို႔အား အရက္ကို လိမ္းက်ံရေသာနယ္ဆီအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထား ေသာေၾကာင့္ အရက္ေသာက္သုံးရန္ မဟုတ္ဘဲ လိမ္းေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ လႉေကာင္း၏။ လႉလွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးသမီးတို႔အား အရာမ္ေစာင့္အျဖစ္ အလႉခံခြင့္ျပဳထားေသာ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရာမ္ေစာင့္ အတြက္ လႉေကာင္း၏။ လႉလွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္၏။

ႏြားလား ဥႆဘကို ေသနာသနအလို႔ငွာ ေက်ာင္းအား လႉဒါန္းေကာင္း၏။ လႉလွ်င္ကုသိုလ္ျဖစ္၏။ ပရိဝါအဌကထာ၌ “ဇရပ္ တန္ေဆာင္း၊ ဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ျပႆဒ္၊ မ႑ပ္ စသည္တို႔၌ ငရဲခန္း၊ ဘုံခန္း၊ ေတာထြက္ခန္း၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ေရးထုျခင္း ကို ျပဳျခင္းငွာအပ္၏” ဟု မိန႔္ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ကိေလသာစိတ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစတတ္သည့္ ပန္းခ်ီကား၊ ပန္းပု႐ုပ္ တို႔ကို ေပးလႉေကာင္း၏။ လႉလွ်င္ကုသိုလ္ျဖစ္၏။

သမဇၨဒါနအရာ၌ ယခုကာလကဲ့သို႔ ပြဲသဘင္မ်ား ငွား၍ ပူေဇာ္ျခင္းမ်ိဳးကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျပဳေကာင္း၊ ပထမ ေ႐ႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက “အလႉေပးရာ၊ ပြဲထည့္ပါ၊ တိုက္တြန္းလာ၊ သူမိုက္တစ္ေယာက္ လူမိုက္စကား၊ နားေယာင္မွား၊ ပြဲငွားအလႉရွင္ သူမိုက္တစ္ေယာက္၊” စသည့္ ပြဲသဘင္အလႉႏွင့္စပ္၍ လူမိုက္ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ မိန႔္ဆိုထား၏။

သို႔ရာတြင္ “အပ်က္အေခ်ာ္၊ အသေရာ္၊ အေလာ္မာ၊ ဒုစရိုက္မပါဘဲ၊ ပလလဲေတာ၌ ပ်ားလႉေသာ ေမ်ာက္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ၊ ဝ႐ုဏနတ္မင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အလႉတြင္ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္႐ုံ သဒၶါဟုန္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကခုန္၍ ရတနာသုံးပါးအား ပူေဇာ္ေကာင္း၏။ ပူေဇာ္လွ်င္ ကုသိုလ္ျဖစ္၏” ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေပသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင္းလွပေသာ မိန္းမေယာက်္ားတို႔သည္ ႐ူပဒါနျဖစ္ေစရန္ အၾကည့္ရႈခံ၍ အဆင္းကိုလႉအံ့၊ သဒၵဒါနျဖစ္ေစရန္ သီခ်င္းသီဆို၍ အသံကို လႉအံ့၊ ဂႏၶဒါနျဖစ္ေစရန္ အနမ္းအရႈခံ၍ အနံ႕ကို လႉအံ့။ ေဖာ႒ဗၺဒါနျဖစ္ေစရန္ အေမြ႕အပိုက္ကိုခံ၍ အေတြ႕ကိုလႉအံ့။

ဤအလုံးစုံသည္ ကုသိုလ္မျဖစ္၊ အကုသိုလ္သာျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ေဇာမေစာ၊ အမိုက္ေဇာ၊ အမွားေဇာေတြသာ ေစာသည္။ အမိုက္ေဇာ ဆိုသည္မွာ ေမာဟေဇာ၊ အမွားေဇာဆိုသည္မွာ ဒိ႒ိေဇာကို ဆိုသည္။ “ဖေလပါဋိကခၤ ိတြာ” ဟု ဒကၡိဏဝိဘဂၤသုတ္ အ႒ကထာဆိုေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္လို၍ ေပးမွ ဒါနဆိုရသည္။ “ခ်စ္ေပး၊ ႀကိဳက္ေပး၊ ေၾကာက္ေပး (လာဘ္ေမွ်ာ္ေပး) စသည္တို႔ကို ဒါနမဆိုရ၊”ဟု တတိယေ႐ႊက်င္သာသနာပိုင္ ဒီပဲယင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ပရမတၳစကၡဳ က်မ္း၌ မိန႔္ဆိုထား၏။

တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကလည္း “ၾကည္လင္စင္ၾကယ္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခ်စ္ႀကိဳက္၍ ေပးျခင္း၊ စိတ္ဆိုး၍ေပးျခင္း၊ ေၾကာက္႐ြံ႕၍ေပးျခင္း၊၊ မိုက္မဲေတြေဝ၍ေပးျခင္းမွ စ၍ေပးျခင္း ဟူသမွ်ကို ေလာက၌ ျပဳက်င့္ၾကၿမဲ ဝတၳရားအတိုင္း ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၍ ဒါနပါရမီႏွင့္ မသက္ဆိုင္” ဟု ဒါနမမည္ေသာ ေပးျခင္းမ်ိဳးကို မိန႔္ဆိုထားေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အထက္ပါ ဒါနမမည္ေသာ အလႉဒါနမ်ားအား မျပဳလုပ္မိ၊ မလႉမိေစရန္ သတိထားသင့္ ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

စာဖတ္သူအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာၿပီး လိုရာဆႏၵမ်ား တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသိုလ္) (ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *